Konkurs na okładki serii "Elena" - Media-Rodzina

29 kwietnia 2019

Konkurs na okładki serii „Elena”

„Elena”, kryminalno-romantyczna seria Nele Neuhaus dla fanek jazdy konnej, liczy już pięć lat! Nadszedł czas na odświeżenie szaty graficznej cyklu i zaproszenie nowych czytelniczek do lektury dotychczasowych i nowych tomów w piękniejszym wydaniu.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA PROJEKTÓW OKŁADEK!

Masz pomysł, jak nadać serii nowe oblicze? Jak ją unowocześnić, uatrakcyjnić? Podziel się z nami swoim talentem i pomysłem na trzy pierwsze tomy wciągającej serii dla nastolatek.

Prace prosimy nadsyłać od 25 kwietnia do 15 maja 2019 r. Jeśli pomysł na trzy pierwsze okładki nam się spodoba, podpiszemy z autorką/autorem umowę na przygotowanie okładek do pięciu tomów.

Fabuła serii:
Rodzina Weilandów prowadzi ujeżdżalnię i szkołę nauki jazdy konnej, konkurując z rodziną Jungblutów. Pomiędzy rodzinami panuje głęboka nienawiść, której źródeł Elena nie zna.
Dziewczyna spędza ostatnie dni jesieni, jeżdżąc na ukochanym koniu Fritzim. I zakochuje się w Timie Jungblucie, jedynym chłopaku, w którym nie wolno jej się zakochać…
Zakazane uczucie, intryga kryminalna, a w tle wspaniała opowieść o miłości do koni.
Więcej tutaj.

Wymogi odnośnie do składanych prac:
Format prac konkursowych wynosi 135×205 mm. Przyjmujemy projekty w rozdzielczości 300dpi, format jpg lub pdf.

Sposób złożenia:
Projekty prosimy wysyłać mailem na adres: redakcja@mediarodzina.pl. W tytule maila prosimy wpisać KONKURS ELENA, a w treści podać dane (imię, nazwisko, telefon) oraz napisać kilka słów o sobie.

Życzymy powodzenia!
Redakcja Wydawnictwa Media Rodzina

 

 

REGULAMIN KONKURSU „NOWE OKŁADKI DO SERII ELENA”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Nowe okładki do serii Elena”.
2. Organizatorem Konkursu jest Media Rodzina Sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 25.04.2019 r. od momentu pojawienia się postu konkursowego, do dnia 15.05.2019 r. do godziny 23:59.
6. Konkurs jest przeprowadzany przez wydawnictwo Media Rodzina .

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie|
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 3 Zadanie Konkursowe
1. Aby zgłosić swój udział· w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe rozumiane jako zaprojektowanie okładek do trzech pierwszych części książek z serii Elena, a następnie wysłanie prac na adres: redakcja@mediarodzina.pl w tytule wpisując „KONKURS ELENA”.
2. Post Konkursowy zostanie opublikowany 25.04.2019 r.
3. Zadanie konkursowe polegające na zaprojektowaniu okładek do trzech pierwszych części książek z serii Elena należy wysłać na adres: redakcja@mediarodzina.pl. Zgłoszenia będą oceniane pod względem estetyki, pomysłowości i atrakcyjności dla grupy docelowej serii.
4. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust 3 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany Post Konkursowy, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni laureatów w liczbie wskazanej w tym Poście Konkursowym.
5. Lista laureatów wyłonionych spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na dany Post Konkursowy, zostanie ogłoszona po siedmiu dniach od momentu zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.
6. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy w przypadku gdy prace nie spełnią założonych oczekiwań jury konkursowego.
8. Przesłane Prace Konkursowe nie zostaną wykorzystane przez Organizatora do celów marketingowych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem konkursu.

§ 4 Nagrody w Konkursie
1. W Konkursie przewidziano następującą nagrodę:

Podpisanie z autorką/autorem zwycięskiego projektu umowy na przygotowanie okładek do pięciu tomów serii „Elena”.

2. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.
2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator (jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań k). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska z profilu na Facebooku w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia,Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mediarodzina.pl
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zaloguj się

Nie masz konta?