Regulamin konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich - Media-Rodzina

23 kwietnia 2024

Regulamin konkursu z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Wygraj czytnik e-booków i bony na darmowe czytanie

REGULAMIN KONKURSU „ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
I PRAW AUTORSKICH”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 23.04.2024 r. od momentu pojawienia się rolki konkursowej, do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.
 6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu „@mustread.wydawnictwo” na Instagramie.
 • 2 Uczestnictwo w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
 • 3 Zadanie Konkursowe
 1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe rozumiane jako odpowiedź na pytanie: czym jest dla ciebie czytanie książek oraz udostępnienie rolki konkursowej.
 2. Post Konkursowy zostanie opublikowany 23.04.2024 r.
 3. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: czym jest dla ciebie czytanie książek oraz udostępnieniu rolki konkursowej. Zgłoszenia będą oceniane pod względem pomysłowości i oryginalności.
 4. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust 3 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany Post Konkursowy, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni laureatów w liczbie wskazanej w tym Poście Konkursowym.
 5. Lista laureatów wyłonionych spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na dany Post Konkursowy zostanie ogłoszona w terminie 7 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.
 6. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem konkursu.
 8. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszyli· Regulamin Konkursu poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję w bazę danych aplikacji.
 • 4 Nagrody w Konkursie

W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

I MIEJSCE

Czytnik Calypso Plus Gold + kubek czytelnika + poduszka podróżna + plecakoworek + ekotorba + bon na 100 zł do wykorzystania w Ebookpoint

II i III MIEJSCE

Voucher – 150 zł  zniżki do wykorzystania na zakup dowolnego czytnika na inkBOOK.pl  + kubek czytelnika + poduszka podróżna + plecakoworek + bon na 100 zł do wykorzystania w Ebookpoint

 1. Warunkiem wydania każdej Nagrody jest wysłanie przez laureata za pośrednictwem Portalu Instagram, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej, wiadomości prywatnej do konta @mustread.wydawnictwo, na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści wiadomości należy potwierdzić przyjęcie nagrody.
 2. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata zgód, o których mowa w §4. Punkt 2 lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych realizacja Nagrody będzie niemożliwa. Niezrealizowaną Nagrodę otrzyma osoba z kolejnego miejsca.
 3. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 • 5. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.
 • 6 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator (jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań k). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska z profilu na Instagramie w celu poinformowania o wynikach Konkursu.
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Meta Platforms, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia,Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mediarodzina.pl
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zaloguj się

Nie masz konta?