Regulamin konkursu "Bracia Hawthorne'owie" | Wydawnictwo Must Read
Konkurs Bracia Hawthorne'owie

7 września 2023

Regulamin konkursu „Bracia Hawthorne’owie”

Regulamin konkursu „Bracia Hawthorne’owie” opublikowanego na profilu Instagramowym wydawnictwa Must Read. Przygotuj fanart i wygraj egzemplarz książki „Bracia Hawthorne’owie” oraz pakiet dziesięciu dowolnych książek!

REGULAMIN KONKURSU BRACIA HAWTHORNE’OWIE

 

1 Postanowienia ogólne”

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Bracia Hawthorne’owie”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 07.09.2023 r. od momentu pojawienia się posta konkursowego, do dnia 04.10.2023 r. do godziny 23:59.
 6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu „@mustread.wydawnictwo” na Instagramie.

 

2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

 

3 Zadanie Konkursowe

 1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy śledzić konto @mustread.wydawnictwo, wykonać zadanie konkursowe rozumiane jako: wykonanie fanartu z braćmi Hawthorne, opublikowanie swojej pracy na profilu na Instagramie, oznaczenie profilu @mustread.wydawnictwo oraz dodanie #fanartbraciahawthorne, a także udostępnienie postu konkursowego @mustread.wydawnictwo na swoim Instastories.
 2. Post Konkursowy zostanie opublikowany 07.09.2023 r.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu fanartu z braćmi Hawthorne, opublikowaniu swojej pracy na Instagramie (praca powinna być widoczna na profilu do czasu ogłoszenia wyników) oraz oznaczeniu profilu @mustread.wydawnictwo i dodanie #fanartbraciahawthorne, a także udostępnienie postu konkursowego @mustread.wydawnictwo na swoim Instastories.
 4. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem konkursu.
 6. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszyli· Regulamin Konkursu poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję w bazę danych aplikacji.

 

4 Nagrody w Konkursie

  1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 3x EGZEMPLARZ KSIĄŻKI „BRACIA HAWTHORNE’OWIE” ORAZ PAKIET 10 WYBRANYCH KSIĄŻEK MUST READ
  2. Warunkiem wydania każdej Nagrody jest wysłanie przez laureata za pośrednictwem Portalu Instagram, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej, wiadomości prywatnej do konta @mustread.wydawnictwo, na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać adres mailowy, pod który ma zostać wysłana fragment książki.
  3. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych, o których mowa w §4. Punkt 3 lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  4. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.
 2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

 

6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator (jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań k). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska z profilu na Facebooku w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

 

7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia,Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
 2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mediarodzina.pl
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 4. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

Zaloguj się

Nie masz konta?