Konkurs z serią Elena - zasady i regulamin | Media Rodzina
Konkurs z serią Elena

1 kwietnia 2022

Konkurs z serią Elena – zasady i regulamin

Zapraszamy uczniów, szkoły, biblioteki oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na projekt wymarzonego wierzchowca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, między innymi tygodniowy pobyt na obozie jeździeckim!

Seria Elena to cykl powieści dla dziewczyn Nele Neuhaus, autorki znanej z serii znakomitych kryminałów! W każdym tomie wątek kryminalny łączy się z prywatnymi perypetiami bohaterki – rodzinnymi i sercowymi, a Elenie i jej przyjaciołom udaje się rozwikłać niejedną tajemnicę z przeszłości.

W tym roku, 23 marca, wznowiliśmy serię Elena w nowej szacie graficznej, przenosząc naszych czytelników do ukochanego świata zakazanego uczucia, intryg kryminalnych, a także miłości do koni! Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić każdego chętnego do konkursu na najlepszy projekt wierzchowca.

Jeżeli tę wiadomość czytają osoby pracujące w szkołach podstawowych, bibliotekach szkolnych lub publicznych, lub po prostu osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, to każdy z przedstawicieli może nadsyłać swoje prace na adres: konkurs@mediarodzina.pl

Pamiętaj, by przed rozpoczęciem pracy nad projektem zapoznać się z regulaminem konkursu.

 

KONKURS Z SERIĄ ELENA – ZASADY KONKURSU

 

Konkurs polega na zaprojektowaniu wymarzonego wierzchowca promującego serię Elena. Praca może być wykonana dowolną metodą – na przykład może być to fanart, praca plastyczna, praca wykonana w programie graficznym itp. Maksymalny format pracy to A3. Gotową pracę należy zeskanować i przesłać na adres: konkurs@mediarodzina.pl. Pamiętaj jednak, by zachować oryginał.

 

NAGRODY W KONKURSIE

 

1 nagroda główna dla laureata konkursu, na którą składają się:

 • pobyt w Stajni Robinkowo na tygodniowym letnim obozie jeździeckim w terminie 24.07-30.07 (link do strony: www.stajniarobinkowo.pl),  
 • opublikowanie zwycięskiej pracy na stronie www.mediarodzina.pl oraz w mediach społecznościowych wydawnictwa (Instagram, Facebook), 
 • zestaw książek z serii Elena.

5 wyróżnień, na które składają się:

 • wybrane książki wydawnictwa Media Rodzina o wartości 250 zł.
 • opublikowanie wyróżnionych prac na stronie www.mediarodzina.pl oraz w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook).

10 nagród dla placówek szkolnych, które prześlą największą liczbę prac:

 • wybrane książki wydawnictwa Media Rodzina o wartości 200 zł.

 

DO KIEDY TRWA KONKURS I KIEDY OGŁOSIMY ZWYCIĘZCÓW?

 

Konkurs trwa od 6 kwietnia do 16 maja 2022 roku. Dlatego też przed Wami mnóstwo czasu, by jak najlepiej zaprezentować swojego wymarzonego wierzchowca serii Elena. Prace oceniać będzie pięcioosobowe jury, a listę zwycięzców, osób wyróżnionych i szkół ogłosimy w czerwcu 2022 roku.

 Konkurs z serią Elena to okazja do świetnej zabawy i zaprezentowania swojej kreatywności. Wszystkie pytania dotyczące konkursu kierujcie na adres: konkurs@mediarodzina.pl.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§1 Postanowienia ogólne 

   1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wymarzony wierzchowiec”.
   2. Organizatorem Konkursu jest Media Rodzina Sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań.
   3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
   4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 06.04.2022 r. do dnia 16.05.2022 r. do godziny 23:59.
   6. Konkurs przeprowadzany jest przez wydawnictwo Media Rodzina.

 

§2 Uczestnictwo w Konkursie 

   1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
   2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
   3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
   4. Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne udostępnianie jego pracy w mediach społecznościowych Organizatora w celach promocyjnych. 

 

§3 Zadanie Konkursowe

   1. Aby zgłosić swój udział w Konkursie, należy zaprezentować w dowolnej formie swojego wymarzonego wierzchowca i wysłać go na adres konkurs@mediarodzina.pl (plik) w temacie wpisując: Wymarzony wierzchowiec lub na adres pocztowy: Wydawnictwo Media Rodzina, ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań, z dopiskiem: Wymarzony wierzchowiec. Praca może być fanartem, kolażem, fotomontażem lub inną grafiką cyfrową lub warsztatową. PATRZ: § 3 punkt 3. Wymagania dotyczące pracy.
   2. Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie w dowolnej formie swojego wymarzonego wierzchowca.
   3. Wymagania dotyczące pracy:
    a) Technika wykonania projektu: przewidujemy dwie przestrzenie realizacji prac:
    – Warsztatową – dowolna technika plastyczna przy użyciu samodzielnie wybranych narzędzi
    – Cyfrową – malowanie, rysowanie cyfrowe, fotomontaż, grafika wektorowa.
    Wybierając pracę cyfrową, prosimy o wysłanie pliku graficznego o zmniejszonej wadze.
   4. Zgłoszenia będą oceniane pod kątem pomysłowości, oryginalności i atrakcyjności pracy.
   5. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust. 4 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany Konkurs, pięcioosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni laureatów w liczbie wskazanej w Regulaminie.
    – Alicja Mielcarzewicz-Cabanek – kierowniczka działu marketingu
    – Karolina Czwojdzińska – specjalistka ds. marketingu
    – Andrzej Komendziński – kierownik redakcji technicznej, projektant okładek i książek
    – Radosław Stępniak – grafik, projektant okładek i książek
    – Maksymilian Kuznowicz – asystent działów marketingu i redakcji
   6. Lista laureatów wyłonionych spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na zadanie konkursowe zostanie ogłoszona w czerwcu 2022 r.
   7. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
   8. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że uczestnicy naruszyli Regulamin Konkursu.
   9. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”).
   10. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Na żądanie Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Brak przekazania zgody o której mowa w zdaniu poprzedzającym może spowodować wykluczenie z Konkursu osoby niepełnoletniej.

 

§4 Nagrody w Konkursie

   1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:

 

               1 nagroda główna dla laureata konkursu, na którą składają się:

   • pobyt w Stajni Robinkowo na tygodniowym letnim obozie jeździeckim w terminie 24.07-30.07 (link do strony: stajniarobinkowo.pl), wartość obozu – 2000 złotych,
   • opublikowanie zwycięskiej pracy na stronie mediarodzina.pl oraz w mediach społecznościowych wydawnictwa (Instagram, Facebook),
   • zestaw książek z serii Elena.

 

               5 wyróżnień, na które składają się:

   • opublikowanie wyróżnionych prac na stronie wydawnictwa Media Rodzina oraz w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook).
   • wybrane książki wydawnictwa Media Rodzina o wartości 250 zł.

                          Z WYŁĄCZENIEM PONIŻSZYCH PRODUKTÓW:

      • „Harry Potter. Różdżki. Kolekcja”, Monique Peterson.
      • Maskotki dystrybuowane przez wydawnictwo Media Rodzina.
      • Książki innych wydawców dystrybuowanych przez wydawnictwo Media Rodzina: Dzień i Noc, Niebieska Studnia, Pogotowie Kazikowe.

 

               10 nagród dla placówek szkolnych, które prześlą największą liczbę prac:

   • wybrane książki wydawnictwa Media Rodzina o wartości 200 zł.

                            Z WYŁĄCZENIEM PONIŻSZYCH PRODUKTÓW:

      • „Harry Potter. Różdżki. Kolekcja”, Monique Peterson.
      • Maskotki dystrybuowane przez wydawnictwo Media Rodzina.
      • Książki innych wydawców dystrybuowanych przez wydawnictwo Media Rodzina: Dzień i Noc, Niebieska Studnia, Pogotowie Kazikowe.

 

   1. Warunkiem zrealizowania nagrody głównej i wyróżnień jest przekazanie aktualnych danych teleadresowych (imię i nazwisko, nazwa ulicy, kod pocztowy, numer telefonu).
   2. Warunkiem zrealizowania nagrody dla 10 szkół jest:
    a) przekazanie aktualnych danych teleadresowych (imię i nazwisko, nazwa ulicy, kod pocztowy, numer telefonu),
    b) prezentacja zwycięskich/wyróżnionych prac w przestrzeni szkoły.
   3. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych, o których mowa w §4 Punkt 2 i 3 lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych, doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
   4. Organizator nie przewiduje zamiany Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

 

§5 Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań lub w wiadomości email (wydawnictwo@mediarodzina.pl) przesłanej do Organizatora.

 

Zaloguj się

Nie masz konta?