"Zanim się obudzę" - wygraj książkę! - Media-Rodzina

3 czerwca 2019

„Zanim się obudzę” – wygraj książkę!

Nowość autorstwa polskiej pisarki, Agnieszki Bednarskiej, do wygrania w naszym konkursie!

To opowieść o granicy między życiem a śmiercią, radzeniu sobie z traumatycznymi doświadczeniami, szpitalnej codzienności i rodzicielskich wyborach.

Agnieszka Bednarska z dużą wrażliwością przeprowadza czytelnika przez te skomplikowane i trudne tematy, cały czas utrzymując napięcie i uwagę. Umiejętnie balansuje przy tym na granicy realizmu i oniryzmu, a jej historia pełna jest pytań, na które czytelnik musi odpowiedzieć sam.

Do 12 czerwca czekamy na Wasze konkursowe zgłoszenia – z odpowiedzią na pytanie:
„Jak (i z kim) chciałbyś spędzić wieczność, jeśli istnieje życie po życiu?”

Do wygrania 5 egzemplarzy książki „Zanim się obudzę.
Wysyłajcie swoje wizje wiecznej przyszłości na konkurs@mediarodzina.pl

 

REGULAMIN KONKURSU „ZANIM SIĘ OBUDZĘ”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Zanim się obudzę”.
2. Organizatorem Konkursu jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań.
3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie przyjmowane są od dnia 17.10.2018 od momentu pojawienia się postu konkursowego, do dnia 19.10.2018 do godziny 23:59.
6. Konkurs jest przeprowadzany za pośrednictwem profilu Media Rodzina na Facebooku oraz strony www.gorzka-czekolada.pl

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
§ 3 Zadanie Konkursowe
1. Aby zgłosić swój udział· w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe rozumiane jako przesłanie na adres e-mail konkurs@mediarodzina.pl pisemnej wypowiedzi na temat: Jeżeli istnieje życie po życiu, to jak (lub z kim) chciałbyś spędzić wieczność?
2. Post Konkursowy zostanie opublikowany 29.05.2019 r.
3. Zadanie konkursowe polegające na przesłaniu odpowiedzi na pytanie: „Jeżeli istnieje życie po życiu, to jak (lub z kim) chciałbyś spędzić wieczność?” należy przesłać do 12 czerwca br. Zgłoszenia będą oceniane pod względem pomysłowości, oryginalności i humoru.
4. Na podstawie kryteriów, o których mowa w ust 3 powyżej, spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany Post Konkursowy, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni laureatów w liczbie wskazanej w tym Poście Konkursowym.
5. Lista laureatów wyłonionych spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na dany Post Konkursowy zostanie ogłoszona w terminie 7 dni roboczych od momentu zakończenia przyjmowania Prac Konkursowych.
6. Przez wzięcie udziału w Konkursie, rozumiane jako przygotowanie Pracy konkursowej, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem konkursu.
8. Zgłoszenia nieprawidłowe i niepełne mogą zostać wykluczone przez Organizatora Konkursu również w przypadku stwierdzenia, że naruszyli Regulamin Konkursu poprzez stosowanie spowalniaczy czasu aplikacji lub ingerencję w bazę danych aplikacji.

§ 4 Nagrody w Konkursie
1. W Konkursie przewidziano nagrody w postaci 5 egzemplarzy książki „Zanim się obudzę”.
2. Warunkiem wydania każdej Nagrody jest wysłanie przez laureata wiadomości e-mail zawierającej prawdziwe i aktualne dane teleadresowe laureata: imię, nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego w celu dostarczenia Laureatowi Nagrody.
3. Organizator informuje, że jeżeli na skutek niepodania przez Laureata danych, o których mowa w §4. Punkt 3 lub podania przez laureata nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych teleadresowych doręczenie Nagrody może okazać się niemożliwe. W takim przypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
4. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 5 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.
2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator (jest Media Rodzina sp. z o.o., ul. Pasieka 24, 61-657 Poznań k). Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych Reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia reklamacji. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska z profilu na Facebooku w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia,Stany Zjednoczone Ameryki). Organizator informuje, że Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody przyrzeczone przez Organizatora.
2. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mediarodzina.pl
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.
4.Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Zaloguj się

Nie masz konta?